Punkt Przedszkolny w Wyszoborze

Adres

Wyszobór 42,
72-310 Płoty

Godziny otwarcia:

08:00 - 13:00

 

Od 1 maja 2013 r. w Wyszoborze funkcjonuje przedszkole finansowane przez Fundację Familijny Poznań. Jest to oddział 3, 4, i 5-latków. Grupa ma do dyspozycji 1 salę wyposażoną w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zgodnie z przyjętą w przedszkolu koncepcją pracy, podstawowym celem oddziaływań pedagogicznych jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej opieki oraz stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Zajęcia są dostosowane do poziomu i tempa rozwoju dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na przyjazną atmosferę, rozwijanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie, kształtowanie prawidłowych relacji między dziećmi i dorosłymi.

"Zielone żabki" to nazwa grupy wspaniałych dzieci, które uczą się i rozwijają swoje zainteresowania poprzez zabawę. Ulubione zabawy dzieci to min.: "Chodzi lisek", "Gąski, gąski", "Uciekaj myszko". Usytuowanie placówki sprzyja zapewnieniu dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, zabawom i spacerom umożliwiającym poznawanie najbliższego środowiska społeczno-przyrodniczego. Dodatkowo, w każdym z punktów przedszkolnych realizowany jest program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" zgodnie z podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W okresie trwania projektu dzieci zostaną objęte bezpłatna opieką psychologiczną oraz logopedyczną. W ramach poszerzenia oferty zajęć edukacyjnych dzieci będą uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego oraz rytmiki.

Ponadto promowanie tematyki równościowej przez realizację zajęć z cyklu "Inne jest ciekawe" mających na celu kształtowanie świadomości dotyczącej równości płci, szacunku, tolerancji i otwartości na inność. W każdym z punktów przedszkolnych opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany nauczyciel przedszkola wraz z pomocą. Opiekę dydaktyczną nad placówkami sprawuje dyrektor pedagogiczny.

 

Osoba do kontaktu

Koordynator Projektu

Joanna Dzięcielewska
tel.: 506 024 718
e-mail: j.dziecielewska@familijny.pl