Formy poradnictwa

   

FORMY PORADNICTWA, czyli JAKIEJ POMOCY MOŻESZ OCZEKIWAĆ?

W Biurach Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej doradcy prawni mogą udzielać porad prawnych w następujących formach:

a)    forma ustna:

 

·         udzielenie zalecenia o sposobie postępowania w opisanym przez Klienta stanie faktycznym sprawy z powołaniem się na podstawę prawną ze wskazaniem instytucji właściwych do załatwienia sprawy,

 

·        pozamerytoryczna – tj. udzieleniu informacji, która nie jest bezpośrednio związana ze sprawą klienta np. o kontaktach (adresach, telefonach) do organizacji społecznych, charytatywnych, stowarzyszeń ofiar przestępstw, stowarzyszeń ofiar przemocy w rodzinie i itp. oraz wręczeniu powszechnie dostępnych formularzy pozwów, wzorów pism procesowych oraz innych materiałów.

 

b)    forma pisemna:

 

·         opinia prawna – obejmuje sporządzenie analizy stanu faktycznego sprawy klienta i wynikających z niego konsekwencji prawnych, z przywołaniem dokładnej podstawy prawnej oraz wskazaniem zaleconego działania, w tym wariantowego; Klient może wykorzystać przytoczoną argumentację do samodzielnych wystąpień przed sądami, organami administracji publicznej oraz w sporach z podmiotami prywatnymi,

 

·        pismo procesowe – obejmuje zredagowanie dokumentów zawierających wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniach sądowych (cywilnym, karnym i sądowo-administracyjnym)

 

·         projekt innych pism, umów, wniosków

 

·         wypełnienie formularzy urzędowych

Informacja obywatelska jest udzielana wyłącznie w formie ustnej i jest informacją o możliwych sposobach i konsekwencjach rozwiązania problemu życiowego Klienta. Może obejmować:

·         wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy

 

·        wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć

 

·        wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji Klienta